GEOLOGINIAI IR GRUNTO TYRIMAI

Geologiniai ir grunto tyrimai apima geologinius, hidrogeologinius, geofizinius, geomechaninius ir geodinaminius žemės gelmių savybių tyrimus. Privalomas reikalavimas atliekant geologinius ir grunto tyrimus – vadovautis Statybos techniniu reglamentu „STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ ir pasižymėti profesionalumu (t. y. turėti specialių žinių ir patirties).

 

Kada turi būti atliekami geologiniai ir grunto tyrimai?

 

Iš esmės geologiniai ir grunto tyrimai turi būti atliekami keliais atvejais: vykdant urbanistinę plėtrą ir siekiant įvertinti statomų infrastruktūros objektų inžinerines geologines sąlygas; prireikus pagrįsti statinio statybą; rengiant statinio projekto konstrukcinę dalį arba priimant statinio pamatų ar atraminių konstrukcijų geotechninius sprendimus; rengiant statybos darbų technologijos projektus; rengiant statinio projektą, susijusį su aplinkos apsaugos sritimi; vertinant geologinių procesų ir reiškinių poveikį statiniams, kultūros paveldui bei aplinkai; atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Taip pat geologiniai ir grunto tyrimai gali būti atliekami tiriant statinių avarijas (ypač įvykus konstrukcijų griūtims) ar atliekant statinio ekspertizę.

 

Būna atvejų, kuomet atlikti geologinius ir grunto tyrimus įpareigoja normatyviniai statybos, statinio saugos ir paskirties dokumentai, kuriuos patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos bei Aplinkos ministerija.

 

Tai dažniausiai susiję su įvairios paskirties statybų tyrimais. Pavyzdžiui, tyrimais, reikalingais projektuojant tiltus, tunelius ir kitus kelių statinius; tyrimais, reikalingais jūrų ir jūrų uostų infrastruktūros statinių statybai; tyrimais, reikalingais įvertinti parinktų statybos sklypų tinkamumą ir rengti su antžeminiais branduolinės energetikos objektais susijusių statinių projektus bei kt.

 

Vis tik reikėtų žinoti, kad yra atvejų, kai geologiniai ir grunto tyrimai nebūtini. Pavyzdžiui, naudingųjų iškasenų telkinių žvalgybos, kasybos ir gavybos darbams, inžinerinio geologinio kartografavimo darbams ir požeminių dujų saugyklų darbams.

 

 

 

Kokie reikalavimai taikomi geologiniams ir grunto tyrimams?

 

Pirmiausia, turi būti atsižvelgiama į aplinkos sąlygas, laikomasi teritorijos režimo reikalavimų (jei tokie nustatyti) bei darbų saugomose teritorijose nustatytos tvarkos (nepabloginant žemės, kurioje vykdomi darbai, būklės ir nepažeidžiant jos savininkų teisių).

Geologinius ir grunto tyrimus atliekantis specialistas turi pasitelkti tinkamas priemones, profesionaliai įvertinti tyrimo sudėtį bei apimtį, kad statinio projektui rengti gauti duomenys būtų pakankami, tikslūs ir patikimi. Šiuo atveju būtina atsižvelgti į sumanyto statinio statybos ir naudojimo reikalavimus.

 

Taip pat svarbu, kad geologiniai ir grunto tyrimai konkrečioje vietovėje būtų atliekami išnagrinėjus teritorijos inžinerinio geologinio kartografavimo duomenis bei išanalizavus anksčiau statybos sklype ar šalia esančioje vietovėje atliktų geologinių ir grunto tyrimų duomenis.

 

Kai jau atlikti geologiniai ir grunto tyrimai, jų užsakovui turi būti pateikta detali ataskaita.

 

Kokios būna geologinių ir grunto tyrimų rūšys?

 

Grunto ir geologiniai tyrimai atliekami atsižvelgiant į uždavinius, kurie sprendžiami tam tikru darbų etapu (planuojant teritorijas, grindžiant statinio statybas, rengiant statinio projektus ar vykdant statybų darbus). Būtent nuo uždavinių pobūdžio priklauso ir tai, kokie geologiniai ir grunto tyrimai bus atliekami: žvalgybiniai geologiniai ir grunto tyrimai, projektiniai geologiniai ir grunto tyrimai ar kontroliniai geologiniai ir grunto tyrimai. Apie kiekvieną jų vertėtų išmanyti šiek tiek daugiau, išsamiau:

 

  • Žvalgybiniai geologiniai ir grunto tyrimai leidžia įvertinti vietovės tinkamumą konkretaus statinio statyboms. Šiuo atveju atsižvelgiant į gruntų ir uolienų savybes išsamiai išanalizuojami geologiniai, hidrogeologiniai, geomorfologiniai bei geodinaminiai požymiai.
 

Šių žvalgybinių tyrimų paskirtis yra įvertinti pasirinktos vietovės tinkamumą planuojamam statiniui statyti; palyginti pasirinktų vietovių savybes ir tinkamumą statiniams statyti; įvertinti galimus inžinerinių geologinių sąlygų pokyčius, kuriuos nulėmė atliekami darbai (susiklosčius tokiai situacijai). Taip pat šie tyrimai padeda rengiant statinio projektinius pasiūlymus ar tieisog planuojant projektinius geologinius bei grunto tyrimus.

 

Plačiau apie tai, kaip, kada bei kokia eiga atliekami žvalgybiniai geologiniai ir grunto tyrimai yra numatyta Statybos techniniame reglamente „STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.

 

  • Projektiniai geologiniai ir grunto tyrimai vykdomi tuomet, kai reikia parengti statinio konstrukcijos dalies (statinio pamatų, atramų ir t. t.) projektą ir priimti statinių konstrukcijų geotechninius sprendimus.
  • Tokio pobūdžio tyrimai yra būtini atliekant naujos statybos, rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų statinių geotechninį projektavimą. Taip pat šie geologiniai ir grunto tyrimai yra reikalingi projektuojant statinį, projektuojant laikinus ir ilgalaikius darbus, siekiant pasirinkti tinkamiausią statybos būdą ar siekiant prognozuoti galimus sunkumus, atsirandančius statybos metu ar eksploatuojant statinius.
  • Plačiau apie tai, kaip, kada bei kokia eiga atliekami projektiniai geologiniai ir grunto tyrimai yra numatyta Statybos techniniame reglamente „STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.
  • Kontroliniai (papildomi) geologiniai ir grunto tyrimai padeda gauti papildomą svarbią informaciją apie statybos aikštelės inžinerines geologines sąlygas.
  • Šis tyrimas reikalingas geotechniniam projektavimui vykdyti. Svarbiausia ir esminė jo paskirtis – patikrinti jau atliktų projektinių geologinių ir grunto tyrimų duomenų patikimumą bei kokybiškai papildyti duomenis, susijusius su geotechniniu projektavimu.
  • Plačiau apie tai, kaip, kada bei kokia eiga atliekami kontroliniai geologiniai ir grunto tyrimai yra numatyta Statybos techniniame reglamente „STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.
 
 

Kaip pasirengti atlikti geologinius ir grunto tyrimus?

 

Svarbu vadovautis darbų rangos sutartimi, technine užduotimi ir jeigu yra sudaryta – darbų programa.

Techninė užduotis, kurią rengia užsakovas, suderinęs su projekto vadovu, šiuo atveju labai reikšminga, ir turi būti rengiama pagal statinio projektavimo užduoties duomenis.

 

Techninėje užduotyje turi būti nurodyta daugybė reikalingų duomenų apie projektuojamą statinį (pavadinimas, statybos vieta ir t. t.), apie užsakovą (adresas, kontaktai ir t. t.), apie projektavimo įmonę (adresas, kontaktai ir t. t.), apie statybų rūšį (naujai statomas, rekonstruojamas, renovuojamas ir kt.), apie patį statinį (jo paskirtį, jo parametrus ir t. t.), apie apie statybos sklypą (ribos, koordinatės ir pan.), apie geotechninę kategoriją bei apie tai, ar anksčiau konkrečiame statybos sklype buvo atlikti inžineriniai geologiniai ir grunto tyrimai.

Techninė užduotis turi būti labai išsami, tačiau kiekvienu atveju, ką joje reikia nurodyti, pakonsultuoja pasirinkta įmonė, kurioje teikiama profesionali geologinių ir grunto tyrimų paslauga. Kvalifikuota komanda turi puikiai išmanyti geologinių ir grunto tyrimų reikalavimus, eigą, rūšis, tyrimams būtinus atlikti pasirengiamuosius darbus, parengiamųjų darbų tvarką ir tyrimo darbų tvarką.

 

Tik ilgametę patirtį sukaupęs ir savo sritį išmanantis specialistas profesionaliai parengs geologinių ir grunto tyrimų ataskaitą, kuri visiškai atitiks techninę užduotį ir bus puikus dokumentas statinio projektui rengti ir kontrolės, priežiūros, ekspertizės bei įvairaus pobūdžio avarijų tyrimams atlikti. Be to, prie ataskaitos pridedamas aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami vertingi bei išsamūs siūlymai, rekomendacijos ir išvados.

 

Geologiniai ir grunto tyrimai yra itin naudingi, nes jų atskleisti rezultatai nurodo visus reikiamus duomenis apie statinio (ar netgi visos statinių grupės) pagrindo, gretimos aplinkos bei požeminės terpės geologinę sandarą, geologinius procesus, požeminį vandenį. Dar viena svarbi geologinių ir grunto tyrimų paskirtis – atskleisti vietovės gruntų ir uolienų parametrus, kurie reikalingi sėkmingam statinio suprojektavimui.

 

Tad viskas, ką reikia padaryti – pasirinkti tinkamą įmonę, teikiančią geologinių ir grunto tyrimų paslaugą. Geologiniai ir grunto tyrimai yra svarbus statybų elementas.

 
 

Kaip formuojasi dirvožemis?

Grunto kartografavimo procesas   Dirvožemio kartografavimas-natūralių dirvožemio telkinių apibrėžiamos procesas, klasifikavimas ir grupavimas apibrėžtos dirvos į žemėlapio vienetus, ir užfiksuoti dirvožemio nuosavybės informaciją aiškinant ir

Read More »

Geologinis klasifikavimas

Dirvožemio identifikavimas ir klasifikavimas Dirvožemio tyrimuose klasifikuojamos atskiros dalys, kurios sudaro dirvožemio kontinuumą. Klases apibrėžia didelių rūšių ir apimties dirvožemio organai. Taksonominė klasė yra abstrakti.

Read More »

Kaip formuojasi dirvožemis?

Kaip formujasi dirvožemis? Gulsčia padėtis sukelia lokalizuotas pokyčius drėgmės ir temperatūros. Kai lietaus patenka ant kraštovaizdžio, vanduo pradeda judėti žemyn gravitacijos jėga, arba per dirvožemį

Read More »